Όροι Χρήσης

Το De Milos (στο εξής «Εταιρεία») δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο-ιστοσελίδα www.demilos.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), με σκοπό την προβολή του εστιατορίου (στο εξής «Κατάστημα»), παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο κοινό να προβαίνει σε ηλεκτρονική κράτηση τραπεζιού. Η χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την εφαρμοζόμενη Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία αναλύεται κατωτέρω. Η χρήση της Ιστοσελίδας (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως αυτά ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να αποκλείσει από τη χρήση της Ιστοσελίδας οιονδήποτε χρήστη, εφόσον κρίνει ότι με τη συμπεριφορά του είτε παραβιάζεται οιοσδήποτε όρος του παρόντος ή/και οιαδήποτε νομοθετική διάταξη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, με απλή ανάρτηση επί της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα έχουν άμεση εφαρμογή. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της, φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό καλείστε κάθε φορά πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας να επισκέπτεστε τους παρόντες όρους και να επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτήν.

Σε επόμενο στάδιο ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα με προσωπικά του στοιχεία. Συγκεκριμένα ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει:

1.Το Ονοματεπώνυμό του.

2. Μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e-mail’), η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο. Στην εν λόγω διεύθυνση, θα σταλεί ένα επιβεβαιωτικό email από την Εταιρεία, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία, που συμπλήρωσε ο χρήστης καθώς και τα στοιχεία της κράτησής του. Ο χρήστης εγγυάται ότι η εν λόγω διεύθυνση είναι υπαρκτή, αληθινή, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

3.Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει κατέχει νόμιμα, αποκλειστικά να μόνο για την απευθείας επικοινωνία με τον χρήστη αναφορικά με την κράτηση. Ο χρήστης οφείλει να είναι ο νόμιμος δικαιούχος του αριθμού.

Ο χρήστης αναφορικά με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που καταχωρεί, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ακριβή και αληθή και δεν προσβάλουν οιονδήποτε  καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αποδέχεται δε ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων, η on line κράτηση, στην οποία έχει  προβεί ακυρώνεται (δεν ισχύει) της Εταιρείας μη φέρουσας ουδεμία ευθύνη. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρέχει με το παρόν το δικαίωμα στην Εταιρεία να ελέγχει την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων των χρηστών με όποιο τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο κατά την απόλυτη κρίση της.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον χρήστη την καταχώριση επιπλέον στοιχείων αφενός στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του και αφετέρου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση ορισμένων από τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Για κάθε νέα κράτηση, θα πρέπει να ακολουθείτε η ίδια διαδικασία συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Διαδικασία και Όροι Κράτησης

Δικαιούχος της κράτησης είναι ο χρήστης, ο οποίος έχει υποβάλει με την ανωτέρω διαδικασία το αίτημα για on line κράτηση. Σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί η κράτηση να γίνει στο όνομα, άλλου δικαιούχου ενημερώνει σχετικά το κατάστημα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 22870 41159, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@demilos.gr

Η κάθε κράτηση ισχύει και δεσμεύει την Εταιρεία (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και απρόοπτων συμβάντων) για την ημέρα και ώρα προσέλευσης καθώς και για συγκεκριμένο αριθμό προσώπων, που ο χρήστης έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του αιτήματός του. Σε περίπτωση, που ο χρήστης δεν εμφανιστεί στο κατάστημα την ημέρα και την ώρα, για την οποία έχει υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα, ή /και σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί τραπέζι περισσοτέρων ή λιγότερων ατόμων, η Εταιρεία μπορεί να τον εξυπηρετήσει ανάλογα με τη διαθεσιμότητά της. Η Εταιρεία σε αυτήν την περίπτωση ουδεμία ευθύνη φέρει για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρήστη.

Οποιοδήποτε πρόσωπο από το δηλωθέντα από τον χρήστη αριθμό ατόμων, για τα οποία έχει γίνει η ηλεκτρονική κράτηση, θα πρέπει απαραιτήτως κατά το χρόνο προσέλευσής του να ενημερώσει τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εταιρείας, αναφορικά με την on line κράτηση, αναφέροντας και τα στοιχεία του χρήστη, που πραγματοποίησε την on line κράτηση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί.

Η κράτηση ισχύει για την Εταιρεία, όπως έχει υποβληθεί από το χρήστη. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει την κράτηση για οιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία ακύρωσης της κράτησης, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα on line κράτησης, συμπληρώνοντας από την αρχή την σχετική φόρμα.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που διαρρεύσουν τα στοιχεία της on line κράτησής σε μη δικαιούμενα πρόσωπα.   

Πολιτική ακυρώσεων

Ακυρώσεις κρατήσεων από τον χρήστη γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω του συνδέσμου «Ακύρωση παραγγελίας», που υπάρχει στο επιβεβαιωτικό της κράτησης email ή με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@demilos.gr. Η ακύρωση μιας κράτησης (όπως και η κράτηση καθ’ αυτή) δεν επιβαρύνει τον χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια κράτηση στις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις (α) Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες το κατάστημα δεν μπορεί να εκτελέσει την on line κράτηση λόγω διακοπής ρεύματος, τεχνικών προβλημάτων, καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, (β) Σε περίπτωση, που το κατάστημα έχει μισθωθεί από τρίτο πρόσωπο για αποκλειστική εξυπηρέτηση (π.χ. ειδικά events) (γ) σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγω απωλέσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ή τη διακοπή εμπορικής του λειτουργίας (δ) σε περίπτωση που κάποιος συγκεκριμένος χρήστης έχει κριθεί από την Εταιρεία ανεπιθύμητος εξ αιτίας δήλωσης αναληθών στοιχείων ή επανειλημμένων ακυρώσεων ή/και μην εμπρόθεσμων προσελεύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει σχετικά τον ή τους χρήστες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ευθύνη Χρήστη

Εσείς που επισκέπτεστε και κάνετε χρήση της Ιστοσελίδα αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεσμεύεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου, ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης.

Δεσμεύεστε να μην μεταδίδετε μέσω ή προς την Ιστοσελίδα ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την Ιστοσελίδα στοιχείο και να μην προβαίνετε σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτής ή των κωδίκων ασφαλείας της.

Εγγυήσεις Εταιρείας– Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:

(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας

(β) για την αδιάλειπτη λειτουργία του καταστήματός της

(γ) για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.